แอดไลน์ไอดี @phasit (มี @ นำหน้า) เพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตปุ๋ย OEM ผ่านทาง LINE Application

มือถือกดโทรด่วน! โทรติดต่อได้ทันที เพื่อปรึกษาและสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญการผลิตปุ๋ยแบบ OEM

รับจ้างผลิตปุ๋ย อินทรีย์ เคมี อินทรีย์เคมี โรงงานผลิตปุ๋ยมาตราฐาน ISO

ขั้นตอนการรับผลิตปุ๋ย

ปุ๋ยที่อยากผลิต*

รายละเอียด ขั้นตอนการรับจ้างผลิตปุ๋ยแบบ OEM

(อย่างละเอียดตามมาตราฐาน ISO)

โรงงานผลิตปุ๋ย ISO
รับผลิตปุ๋ยได้มาตราฐาน พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด
หนังสือรับรองบริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์
พสิษฐ์ปุ๋ยไทย
รับผลิตปุ๋ย โรงงานผลิตปุ๋ย
 • 1. การเสนอคุณสมบัติและราคาสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

  • 1.1 อธิบายคุณสมบัติของสินค้าแต่ละประเภทให้แก่ลูกค้าทราบ
  • 1.2 อธิบายคุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิดให้แก่ลูกค้าทราบ (กรณี ลูกค้ามาจ้างผลิตและต้องการใช้วัตถุดิบของบริษัทฯ)
  • 1.3 เสนอราคาวัตถุดิบเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าเพื่อการคำนวณสูตรและต้นทุน (กรณี ลูกค้ามาจ้างผลิต)
  • 1.4 เสนอราคาสินค้าให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการซื้อสินค้าโดยตรงกับบริษัทฯ และทีมขายของบริษัทฯ (ทั้งนี้ราคาของลูกค้าแต่ละรายถือเป็นความลับ ห้ามเปิดเผย)
  • 1.5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า (เมื่อมีการปรับราคาสินค้าขึ้น-ลง ต้องเสนออนุมัติราคาที่ปรับเปลี่ยนจากผู้มีอำนาจบริหารก่อนเสนอให้ลูกค้า)
รับผลิตปุ๋ยเคมี
 • 2. การรับแจ้งการสั่งซื้อสินค้า

  • 2.1 รับใบสั่งซื้อ (PO) สินค้า (กรณี ลูกค้ามี PO เป็นของลูกค้าเอง) / บันทึกการสั่งซื้อสินค้า (กรณี ลูกค้าไม่มี PO เป็นของลูกค้าเอง) (FRMK 005)
  • 2.2 ตรวจสอบใบสั่งซื้อสินค้า โดยลูกค้าจะต้องระบุ ชื่อผู้ซื้อและชื่อผู้รับ ตราสินค้า จำนวน ปลายทางที่รับสินค้า วันที่รับสินค้า ให้ชัดเจน หากไม่ชัดเจนหรือ มีข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามลูกค้าให้ชัดเจน
  • 2.3 เก็บใบสั่งซื้อ (PO) ของลูกค้าเข้าแฟ้ม เพื่อกำหนดหมายเลขใบสั่งซื้อ (PO.No.)
โรงงานผลิตปุ๋ยเคมี ราคาถูก
โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รับผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 • 3. การตรวจสอบวงเงินลูกค้า

  • ก่อนยืนยัน PO. กับลูกค้า การตลาดต้องตรวจเช็ควงเงินในโปรแกรม Express ก่อน
  • 3.1 กรณี ลูกค้าเงินสด : ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนเข้ารับสินค้า หรือชำระค่าสินค้าภายใน 7 วันหลังรับสินค้า (แล้วแต่กรณี)หลังจากได้รับเอกสารแจ้งการชำระเงิน เรียบร้อยแล้ว แจ้งฝ่ายบัญชีทราบ ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง เพื่อยืนยันการเข้ารับสินค้าและแจ้งลูกค้าทราบ
  • 3.2 กรณี ลูกค้าเครดิต : ตรวจสอบวงเงิน เครดิตของลูกค้า ที่บริษัทฯ อนุมัติไว้
  • 3.2.1 ไม่เกินวงเงิน ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง เพื่อยืนยันการเข้ารับสินค้าและแจ้งลูกค้าทราบ
  • 3.2.2 หากเกินวงเงิน แจ้งลูกค้าทราบ เพื่อชำระเงินหรือขออนุมัติซื้อสินค้าเกินวงเงินจากผู้มีอำนาจบริหาร หลังจากได้รับเอกสารแจ้งการชำระเงินหรือขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว แจ้งฝ่ายบัญชีทราบ
  • 3.3 หลังจากเช็ควงเงินเรียบร้อยแล้ว การตลาดจะต้องตรวจเช็คสินค้าคงคลังกับฝ่ายสโตร์ เพื่อยืนยันการเข้ารับสินค้าและแจ้งลูกค้าทราบ หากสินค้าคงคลังไม่เพียงพอตามที่ลูกค้าต้องการ ให้วางแผนในการผลิตสินค้าเพิ่มเติม โดยสั่งผลิต (FRMK 011-0) ไปที่ฝ่ายผลิต จากนั้นจึงยืนยันการเข้ารับสินค้ากับลูกค้า
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
 • 4. การออกใบสั่งขาย

  • 4.1 บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากใบสั่งซื้อ (PO) ลงในโปรแกรม Express เพื่อออกใบสั่งขาย (SO) (FRMK 009)
  • 4.2 นำใบสั่งขาย (SO) เสนอขออนุมัติขาย จากผู้มีอำนาจบริหาร
  • 4.3 แยกใบสั่งขายออกเป็น 2 ใบ ใบที่ 1 ต้นฉบับ เก็บไว้เป็นเอกสารยืนยัน ที่ฝ่ายการตลาด / ใบที่ 2 สำเนา ให้กับฝ่ายบัญชี เพื่อตรวจสอบการขายสินค้า
รับผลิตปุ๋ย ครบวงจร
 • 5. การแจ้งข้อมูลการส่งมอบสินค้า

  • 5.1 ฝ่ายการตลาดต้องแจ้ง วันที่ ชื่อลูกค้า รายละเอียดสินค้า ทะเบียนรถ ให้ฝ่ายสโตร์ทราบ เพื่อการตรวจเช็คการขึ้นสินค้าที่ถูกต้อง (FRMK 013)
  • 5.2 หากมีการแก้ไขการสั่งซื้อ ฝ่ายการตลาดต้องแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ฝ่ายสโตร์ทราบด้วย
รับผลิตปุ๋ย พร้อมส่งปุ๋ยถึงมือเจ้าของแบรนด์
 • 6. การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า / การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

  • 6.1 เมื่อมีการส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการตลาดต้องติดตามสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยให้ใบแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์ (FRMK 002) และแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (FRMK 001)ไปกับรถขนส่ง เพื่อให้กับลูกค้าปลายทางส่งข้อมูลกลับมายังบริษัทฯ และแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงผลการสำรวจทุกครั้งเพื่อการแก้ไข ปรับปรุง (FRMK 004)
  • 6.2 เมื่อมีการร้องเรียนจากลูกค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ฝ่ายการตลาดต้องบันทึกข้อมูลและประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
  • 6.3 เมื่อได้แนวทางการป้องกันและแก้ไขแล้วให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน เพื่อมิให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีก เพื่อคิดเป็นเป้าหมายในการทำงานหรือ KPI (FRMK 012) ส่งให้กับผู้มีอำนาจบริหารพิจารณาการทำงานต่อไป